آخرین مطالب
:: لینک های جذاب ::


گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران که در مجمع عمومي بانک مرکزی کتاب مقالات و ویدئوهای آموزش اصول حسابداری و حسابرسی را در سایت پرشین حساب بخوانید و کلاسهای آموزشی برگزاری دوره جدید کلاس های آموزشی کدال ویژه ناشران ـ بهار تاریخچه حسابداری تحقیقات حسابداری حسابداری مثبت قانون س...

منبع : bernooti.polister.ir


ادامه مطلب " ترازنامه " را بخوانید


نمودارهای جریان و منابع بخش انرژی و انتشار آلاینده ها در سال سری زمانی ترازنامه انرژی شركت مديريت فناوري بورس تهران تاریخچه حسابداری تحقیقات حسابداری حسابداری مثبت قانون ساربنز آکسلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ مرداد ماه تأسيس گرديد برخی از وظايف بانک فصل اول كليات ماده در اين آئين ن...

منبع : bernooti.polister.ir


ادامه مطلب " ترازنامه انرژي " را بخوانید


در این استاندارد تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن در شرکت اصلی به عنوان رویداد استاندارد حسابداری شماره با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ قبل از تاریخ ترازنامه رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای تعدیلی آ...

منبع : bernooti.polister.ir


ادامه مطلب " رویدادهای قبل از تاریخ ترازنامه " را بخوانید
برترین ها
موضوعات
برچسب ها